מכרז 01/2017 למתן שירותי בילינג ותפעול

מודעת פרסום
מסמכי המכרז
מענה לשאלות הבהרה