מכרז 04/2019 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והקולחין

21.05.2019 " על פי החלטת ועדת מכרזים שהתכנסה היום במשרדי התאגיד, הוחלט להאריך את מועד הגשת שאלות ההבהרה למכרז 04-2019 – מכרז לביצוע עבודות אחזקת רשת המים , הביוב, הקולחין ועבודות פיתוח ושיקום בקרית גת  וזאת לא יאוחר מיום חמישי 23.05.19 עד השעה 12.00 "

מודעת פרסום המכרז
חוברת מס' 1 – תנאי המכרז ונספחיהם
חוברת מס' 2 – פרשה טכנית ונספחיה
חוברת מס' 3 – לביצוע עבודות אחזקת רשת המים
שרטוטים
כתב כמויות
מסמך ההבהרות למכרז 04-2019