מכרז מס' 01-2021 לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים, קולחים, בוצה ומים שפירים

הודעה לפרסום

מסמכי המכרז

מכרז מס' 02-2021 למתן שירותי פינוי, הובלה והטמנה של בוצה, גבבה, גרוסת ופסולת ממט"ש קרית גת

הודעה לפרסום

מסמכי המכרז

פרוטוקול סיור קבלנים