תעריפים

תעריפי המים והביוב הנגבים ע"י התאגיד נקבעים על ידי מועצת רשות המים.
לתאגיד מי קרית גת אין כל השפעה על תעריפי המים או הביוב הנגבים על-ידה.
התעריפים משקפים את עלות הפקת המים על ידי חברת מקורות, שינועם אל תשתית התאגיד והבטחת איכותם,
חלוקתם לצרכן הסופי ועלות הטיפול בביוב.
החיוב בגין שרותי המים והביוב נקבע לפי כמות המים שנצרכה. מלוא הכמות מחויבת ברכיב עלות שירותי ביוב,
לרבות מים להשקיית גינות נוי פרטיות.
פטור מרכיב שירותי ביוב ניתן לחקלאות ולגינון ציבורי. פטור חלקי ניתן לתעשייה בגין מים שאינם מגיעים לביוב.

תעריפי המים לצריכה ביתית נחלקים לשני תעריפים – תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף ל"כמות נוספת":

כמות מוכרת – הכמות המוכרת העדכנית (החל מ-2011) היא 3.5 מ"ק לחודש לנפש = 7 קוב לנפש ל-60 יום
כמות נוספת –  הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת.
להורדת טופס דיווח על מספר נפשות – הקש כאן

לצפייה בטבלת התעריפים המעודכנת לחץ כאן
* התעריפים מעודכנים לשנת 2015

חשוב לדעת

מי קרית גת הינה חברה בע"מ הפועלת בכפוף לפקודת מיסים גבייה. מתוקף כך, היא גובה ומשלמת עלויות מע"מ כקבוע בחוק.

בניגוד לנהוג בעבר, התעריף למ"ק כולל בתוכו את התשלום בעבור סילוק הביוב והטיפול בו.

על פי כללי התעריפים שנקבעו על ידי רשות המים, בין אם לא נצרכו מים כלל או נצרכה כמות מים קטנה מ-3 מ"ק יחויב הצרכן בעלות צריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, על פי התעריף הרלבנטי.

על פי חוק אין התאגיד רשאי לתת הנחות בחשבונות מים או לבטל חשבונות.

אסור לצרוך מים ללא מדידה, לכל מטרה שהיא. העושה כן, עובר עבירה פלילית.