לצפייה בהסבר מפורט על חשבון המים לחץ כאן

תיאור מרכיבי החיוב בשובר
צריכת המים נמדדת במד המים של הצרכן, ביחידות הנקראות מטר מעוקב או בקיצור מ"ק.
הצריכה לתקופת חשבון מסוימת נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה שקדמה לה.  חשוב לדעת כי התאגיד אחראי לאספקת המים עד למד המים הכללי המהווה לרוב את נקודת הכניסה לרשת המים הפרטית. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

חשבון המים והביוב מורכב מחיוב בגין:
עלות שירותי מים וביוב בגין הצריכה האישית שנצרכה בנכס (בית, עסק, מפעל). העלות מחושבת על ידי הכפלת תעריף למ"ק במספר מ"ק שנצרכו. לגבי נכס למגורים- החישוב נעשה לפי שתי מדרגות בהתאם למספר הנפשות המדווח ולפי כמות המים שנצרכה לכל נפש. התעריפים נקבעים על ידי רשות המים וכוללים את רכיב עלות שירותי ביוב אשר בעבר חויב בנפרד כ"אגרת ביוב".
להורדת טופס עדכון כמות נפשות בדירה – הקש כאן
עלות שירותי מים וביוב בגין "צריכה משותפת". הצריכה המשותפת הינה הפרש בין סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכה הפרטיים (של כל נכס) לבין הצריכה הכוללת שנמדדה במד המשותף (המד הכללי). על פי הדין הצריכה המשותפת מחולקת בין היחידות במבנה. ההפרש בין המדידות נוצר על פי רוב משימוש בפועל לצרכים משותפים- השקיה, ניקיון, כיבוי אש, מים חמים וכיוב` או מנזילות. לעיתים בהעדר שימוש משותף נוצרים פערים נמוכים בשל יכולת מדי המים הפרטיים למדוד ספיקות נמוכות (ברז פתוח). הכמות של הצריכה המשותפת המיוחסת לכל נכס מוכפלת בתעריף שירותי מים וביוב הרלבנטי לנכס.
להסבר מפורט על תעריפי המים הקש כאן

להסבר אודות חשבון המים הקש כאן

תיאור הטופס לתשלום
חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים והוא מורכב משני ספחים. העליון, מכיל את פירוט החיוב והוא גם משמש כחשבונית מס/קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת לתאגיד לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר.

בספח העליון יש לשים לב למספר שדות
מספר הנכס – מספר פנימי לזיהוי הנכס במערכת המחשוב.
מספר מד מים – לכל מד מים מספר המזהה אותו באופן ייחודי.
תאריך הקריאה – התאריך בו נקרא מד המים.
קריאה קודמת – קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה הקודם.
קריאה נוכחית – קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה האחרון.
תקופת חשבון – חשבונות המים נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים. כל משלוח שכזה מוגדר כתקופה. לאורך השנה יש שש תקופות חיוב.
סוג קריאה – מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים מסיבות שונות (כגון שער סגור, כלב, חפץ או שיח מסתיר את מד המים).
תוספת לצריכה – מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. למשל, במקרים בהם מד המים עצור (אינו מתקדם) או שהוחלף בין הקריאות – התוספת לצריכה מציינת את הכמות שנקראה במד המים הישן בין הקריאה הקודמת לבין מועד ההחלפה.
צריכה משותפת – ההפרש בין הכמות שנמדדה במד המים הכללי לבין סך הכמויות שנמדדו במדי המים הפרטיים.
פירוט מחירים – פירוט של כל מדרגות המחיר.
מספר מסלקה – המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

כדאי לזכור:
יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב בתוספת ריבית פיגורים המפורסמת על ידי החשב הכללי, כקבוע בחוק. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור נקיטת הליכים משפטיים או מינהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק אספקת המים לנכס.