מדיניות משולבת -איכות, סביבה ובטיחות

 

תאגיד מי קרית גת (2008) בע"מ הוקם למען ועבור התושבים על מנת להבטיח כי כספי התושבים המשולמים בעבור אגרות המים והביוב יוחזרו אליהם באמצעות השקעה בתשתיות חדשות ושיפור התשתיות הקיימות. השקעה זו תבטיח איכות גבוהה של מים וסילוק נכון של הביוב, וזאת תוך כדי  תחזוקה ראויה וטובה של המערכת העירונית.

התאגיד מתחייב לפעול ללא לאות להענקת השירות הטוב ביותר ללקוחותיו, לפעול לפי הוראות החוק, ובנוסף גם על פי הנחיות כללי ניהול איכות ומצוינות המפורטים בתקן ניהול מערכת איכות ISO 9001:2015, תקן ISO 14001:2015 לניהול סביבתי, וכן ובתקןISO 45001:2018   לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

להגשמת מטרות אלו הגדירה הנהלת התאגיד את יסודות מדיניות האיכות המשולבת שלה:

 • עמידה בחוקים, צווים, תקנות, תקנים ודרישות אחרות לבטיחותם של העובדים והמבקרים בארגון, להגנת הסביבה ולאיכות המוצרים והשירות המסופק ללקוחות התאגיד.
 • הקטנה, בשאיפה למניעה, של זיהום סביבתי הנובע מפעילותה של התאגיד והגנה על משאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים ולמען הדורות הבאים.
 • מחויבות לספק סביבת עבודה ותנאים נאותים לבטיחות ובריאות העובדים למניעת פציעות ומחלות תעסוקה ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 • סילוק מידי של מפגעים והקטנה של הסיכונים שעובדי התאגיד ואורחיה חשופים להם לרמת הסיכון הקביל ושמירה על בריאות העובדים.
 • מחויבות לשיתוף והתייעצות עם העובדים ונציגיהם בנוגע לתכנון, הטמעה, הערכת ביצועים וביצוע פעולות נדרשות לשיפור מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • ביצוע מקצועי, יעיל ואפקטיבי של תהליכים.
 • שאיפה להתאמה מלאה לדרישות לקוח ושביעות רצונו.
 • בקרה מתמדת על איכות המוצרים והשירות ללקוח.
 • הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת הניהול המשולבת, התאמתה ויעילותה.
 • הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי.
 • שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד בכל תחומי פעילות התאגיד.

המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה.

 

אוריאל טרמצ'י, מ"מ מנכ"ל התאגיד